تویوتا راوفور

تویوتا راوفور


بدنه بدون رنگ

فول کامل عمان


مــــــــــــدل

 

2018


کارکرد

 

69 هزار کیلومتر